диоди

Промснаб БГ продава диоди . Според различните класификации се разделят на две основни групи : Към първата група с разделят в зависимост от определени параметри , а именно : обратни напрежения , максимален ток , разсейвана мощност , бързодействие и т.н.
Към втората група в зависимост от структурата и технологията за производството им . При производството им , те се разделят в зависимост от специфичните области на приложение . Най-често срещаните групи са : изправителните, универсалните , импулсните , свръхвисокочестотните, ценеровите , варикапите и други .
Изправителните – се използват за преобразуването на променливото напрежение в постоянно . Най-често се използват при преобразуване на напрежение от електрическата мрежа – 220 волта / 50 Hz . В импулсните устройства поради факта , че се работи с по-високи честоти се използват по-бързодействащи диоди- като диоди на шотки или специални  (специално
конструкционно променени )
Според допустимия ток  тесе делят на изправителни    маломощни (допустим ток до 1 A )
Средномощни с допустим ток до 10 A , и мощни с допустим ток над 10 А .
Според пробивното напрежение те се делят на : нисковолтови – 20-50 V ,
Средноволтови – 50-100 V и високоволтови над 100 V .
В зависимост от бързодействието си се разделят на бързодействащи и с универсално приложение .
Основните параметри на изправителните са следните : максимално допустима разсеяна мощност , зависимост на максималната рaзсейваната мощност от температурата , гранични параметри при включването  им в права посока и бързодействие .
Изработката  на универсалните диоди се извършва по планарно-епитаксиалната технология . Те са маломощни  , като те са значителни по-бързодействащи от средномощните и мощните изправителни диоди .
Превлючващите или импулсните се отлич1ават с по-малкото време за превключване от универсалните , като те се наричат още импулсни или компютърни диоди .
Приложението им във свръхвисокочестотната техника обуславя и техните конструктивни различия спрямо универсалните , като техните функции имат специфичен характер , но всички други характеристики са идентични с универсалните  .
Те са за свръхвисоки и високи честоти : това са диоди на Шотки , PIN  , на Гън, диоди с лавинно прелитана на токоносителите
Варикапи -при тях бариерния има капацитет се управлява с обратно напрежение приложено на PN прехода .Като техните основни параметри са номиналния капацитет и коефицентът на покритие .
Ценеровите – принципът на действие на ценеровите диоди се основава на обратимия пробив в силициеви PN преходи . Поради тази причина те винаги се свързват в обратна посока .

 

за повече информация моля свържете се с нас  на следния телефон : 0988703228

или използвайте следния пощенски адрес :  promsnabbg@abv.bg

[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/03/Диоди.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.